Algemene Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden
- alle pinda's, noten en mixen zijn speciaal voor u gebakken of samengesteld, we kunnen deze producten niet terugnemen wanneer deze bij u bezorgt zijn en u het geleverde niet lekker vindt;
- als u klachten hebt over de kwaliteit van onze producten en/of verpakking, neem dan contact met ons op zodat we kunnen nagaan wat er aan de hand is en de situatie naar tevredenheid voor je kunnen oplossen;
- wij leveren uitsluitend na ontvangst van je volledige betaling.
- Mochten we een product vergeten zijn aan je bestelling toe te voegen dan sturen we het product zo snel mogelijk na of we boeken het bedrag van het ontbrekende product terug op je rekening. Productwaarde meer 10 euro is opsturen, minder dan 10 euro is terugboeken.

 

Aanvaarding
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door De Notenkraam te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van De Notenkraam, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright De Notenkraam. Alle rechten voorbehouden.
Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus ondermeer verboden om:
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en
2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

Inhoud
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt De Notenkraam geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. De Notenkraam wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Schade
In geen geval is De Notenkraam voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien De Notenkraam in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan De Notenkraam. De Notenkraam is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. De Notenkraam heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat De Notenkraam de inhoud van die website zou onderschrijven.

Verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring.

Contact
Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van De Notenkraam kunt u contact opnemen met:

De Notenkraam
De heer A.G. Evers
info@notenkraam.nl
KvK: 24305475

Tenslotte
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.